ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOTOHƏSSAS a-CuInSe2 ƏSASINDA DƏYİŞƏN TƏRKİBLİ YENİ FAZALAR
R.C.Mirzəyeva, M.R.Allazov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA, MSA və mikrobərkliyin ölçülməsi metodlarının köməyi ilə CuInSe2–MеSe (Me – Mn, Fe, Co, Ni) və CuInSe2–MeIn2Se4 (Me – Mn, Fe) sistemlərində faza tarazlıqları tədqiq edilmişdir. Öyrənilmiş bütün sistemlərdə CuInSe2-nin hər iki modifikasiyası əsasında əhə­miy­yətli dərəcədə bərk məhlul sahələri aşkar olunmuş və onların sərhədləri təyin edilmişdir

Açar sözlər : fotohəssas, CuInSe2 birləşməsi, faza tarazlıqları, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı