ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KETONLARIN PERSPEKTİV ALINMA TEXNOLOGİYASI
N.T.Əliyeva, T.M.Aboul-Fotoh, E.A.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Genişləndirilmiş laboratoriya qurğusunda doymuş ketonların istehsalı üçün yeni texnologiya yoxlanılmışdır. Pro­ses bitki və heyvan yağlarının hidrogenləşməsində istifadə olunan nikelkizelqur katalizatorunun iştirakı ilə izopropil və ikili butil spirtinin qaz fazada dehidrogenləşməsindən ibarətdir. Sənayedə istifadə olunan sxemlə müqayisədə təcrübələr əsasında hazırlanmış yeni prinsipial texnoloji sxem aseton və metiletilketonun yüksək çıxımına, aşağı enerji və reagent sərfinə, texnologiyanı sadələşdirməyə (birmərhələli, nisbətən aşağı temperaturlu şərait, yan məhsulların alınmaması) imkan verir.

 

Açar sözlər : qaz fazada dehidrogenləşmə, aseton, metiletilketon, nikelkizelqur katalizatoru, yeni texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı