ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-BUTANIN İZOPARAFİNLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ ÜÇÜN AŞAĞI TEMPERATURLU MORDENİT–SİRKONİUM KATALİZATORLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQATLARI II hissə. derivatoqrafik və spektral xüsusiyyətlər
D.B.Tağıyev, R.V.Starikov, R.B.Haqverdiyev, R.R.Zərbəliyev, F.M.Nəsirova

 

Müxtəlif üsularla alınmış Co və/və ya  ionlarla promotorlaşdırılmış n-butanın izoparafinlərə çevrilməsi üçün aşağı temperaturlu mordenit–sirkonium katalizatorlarının derivatografik və spektral (diffuz əksetdirmə) tədqiqatları aparıl­mış­dır. Müqaisədə, bərkfazalı modifikasiyası yolu ilə hazırlanmış nümunələrin termiki effekti hopdurma üsulu ilə alınan katalizatorlardan nisbətən yüksəkdir. Spektral üsulu ilə ən aktiv mordenit katalizatorların üzərində kobaltın lokallaşmasının yerləri təyin edilmişdir

Açar sözlər : mordenit–sirkonium katalizatorları, n-butan, izoparafinlər, promotorlaşdırılma, modifikasiya edilmiş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı