ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-BUTANIN İZOPARAFİNLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ ÜÇÜN AŞAĞI TEMPERATURLU MORDENİT–SİRKONİUM KATALİZATORLARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQATLARI II hissə. derivatoqrafik və spektral xüsusiyyətlər
D.B.Tağıyev, R.V.Starikov, R.B.Haqverdiyev, R.R.Zərbəliyev, F.M.Nəsirova

 

Müxtəlif üsularla alınmış Co və/və ya  ionlarla promotorlaşdırılmış n-butanın izoparafinlərə çevrilməsi üçün aşağı temperaturlu mordenit–sirkonium katalizatorlarının derivatografik və spektral (diffuz əksetdirmə) tədqiqatları aparıl­mış­dır. Müqaisədə, bərkfazalı modifikasiyası yolu ilə hazırlanmış nümunələrin termiki effekti hopdurma üsulu ilə alınan katalizatorlardan nisbətən yüksəkdir. Spektral üsulu ilə ən aktiv mordenit katalizatorların üzərində kobaltın lokallaşmasının yerləri təyin edilmişdir

Açar sözlər : mordenit–sirkonium katalizatorları, n-butan, izoparafinlər, promotorlaşdırılma, modifikasiya edilmiş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı