ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOAMİNOFENOLLARIN OKSİGENLƏ QƏLƏVİ MÜHİTDƏ OKSİDLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYĞUNLUQLARI
B.Ə.Məmmədov, R.Ə.Dünyamalıyeva, D.N.Əliyeva, M.Ş.Qurbanov, Ç.H.İsmailova

 

Oliqo-orto-, oliqo-meta- və oliqo-para-aminofenolların oksigenlə gələvi iştirakı ilə su, metanol və etanol mühitlərində oksidləşməsinin kinetik qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir. Oliqomerin və qələvinin qatılığına görə reaksiyanın tərtibi sürət sabitlərinin (k) və aktivləşmə enerjisinin (E) qiymətləri tapılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, fenol tipli manqalarda amin qruplarının olması oliqomerlərin oksidləşmə zamanı reaksiyayagirmə qabiliyyətini artırır. m-OAF<o-OAF<p-OAF sırasında sürət sabitlərinin qiymətlərində artma, aktivləşmə enerjisinin qiymətlərində isə azalma qeydə alınır. Analoji dəyişmə həlledici kimi götürüldükdə su<metanol<etanol sırasında da müşahidə olunur. Oliqoaminofenolların oksigenlə qələvi mühitdə oksidləşməsinin ehtimal olunan mexanizmi təklif olunmuşdur

Açar sözlər : kinetika, oksidləşmə, oligoaminofenollar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı