ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOAMİNOFENOLLARIN OKSİGENLƏ QƏLƏVİ MÜHİTDƏ OKSİDLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYĞUNLUQLARI
B.Ə.Məmmədov, R.Ə.Dünyamalıyeva, D.N.Əliyeva, M.Ş.Qurbanov, Ç.H.İsmailova

 

Oliqo-orto-, oliqo-meta- və oliqo-para-aminofenolların oksigenlə gələvi iştirakı ilə su, metanol və etanol mühitlərində oksidləşməsinin kinetik qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir. Oliqomerin və qələvinin qatılığına görə reaksiyanın tərtibi sürət sabitlərinin (k) və aktivləşmə enerjisinin (E) qiymətləri tapılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, fenol tipli manqalarda amin qruplarının olması oliqomerlərin oksidləşmə zamanı reaksiyayagirmə qabiliyyətini artırır. m-OAF<o-OAF<p-OAF sırasında sürət sabitlərinin qiymətlərində artma, aktivləşmə enerjisinin qiymətlərində isə azalma qeydə alınır. Analoji dəyişmə həlledici kimi götürüldükdə su<metanol<etanol sırasında da müşahidə olunur. Oliqoaminofenolların oksigenlə qələvi mühitdə oksidləşməsinin ehtimal olunan mexanizmi təklif olunmuşdur

Açar sözlər : kinetika, oksidləşmə, oligoaminofenollar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı