ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN METİLTSİKLENLƏRLƏ FOSFORTƏRKİBLİ SEOLİT KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ TSİKLOALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ BƏZİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
R.K.Əzimova, S.I.Abasov, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

 

Məqalədə fenolun 1-metiltsiklopentenlə, 1- və 3-metiltsikloheksenlərlə ortofosfat turşusu hop­du­rulmuş seolit Y kata­li­zatorunun iştirakı ilə tsikloalkilləşmə reaksiyalarının tədqiqindən, müхtəlif parametrlərin məqsədli məhsulların çıхımlarına və seçiciliklərinə təsirinin araşdırılmasından bəhs edilir

Açar sözlər : sikloalkilləşmə, fenol, 1-metiltsiklopenten, 1- və 3-metilsikloheksen, fosfortərkibli seolit Y, para-(metiltsiklo­alkil)fenollar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı