ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN METİLTSİKLENLƏRLƏ FOSFORTƏRKİBLİ SEOLİT KATALİZATORUNUN İŞTİRAKI İLƏ TSİKLOALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ BƏZİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
R.K.Əzimova, S.I.Abasov, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

 

Məqalədə fenolun 1-metiltsiklopentenlə, 1- və 3-metiltsikloheksenlərlə ortofosfat turşusu hop­du­rulmuş seolit Y kata­li­zatorunun iştirakı ilə tsikloalkilləşmə reaksiyalarının tədqiqindən, müхtəlif parametrlərin məqsədli məhsulların çıхımlarına və seçiciliklərinə təsirinin araşdırılmasından bəhs edilir

Açar sözlər : sikloalkilləşmə, fenol, 1-metiltsiklopenten, 1- və 3-metilsikloheksen, fosfortərkibli seolit Y, para-(metiltsiklo­alkil)fenollar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı