ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(o-BROMFENOKSI)-3-NONILTIO-2-PROPANOLUN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
P.Ş.Balazadə, Ə.Ə.Mahmudova ,V.S.Həsənov

1-xlor-3-noniltio-2-propanolla o-bromfenolun qarşılıqlı təsirindən 1-(o-bromfenoksi)-3-nonil-tio-2-propanol sintez olunmuşdur. Sonuncunun aromatik izosianatlar və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq  karbamatlar və  tiokarbamatlar alınmışdır ki onların da fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı