ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAQNEZİUM METAKRİLATIN FOTOELEKTROKİMYƏVİ HƏYACANLANDIRMA YOLU İLƏ POLİMERLƏŞMƏSİ
E.M.Quliyev, A.T.Alıyev, A.A.Nağıyeva

 

Natrium xloridin sulu məhlulunda rutenium-titan oksidi anodu üzərində maqnezium metakrilatın fotoelektrokimyəvi həyəсanlandırma yolu ilə polimerləşməsinin bəzi qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Yüksək effektivli eksklyüzion xromatoqrafiya metodu ilə molekul kütləsi 1500–4500 arasında dəyişən və aşağı polidisperslik dərəjəsinə malik oliqomer məhsulların sintez şəraiti işlənib hazırlanmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı