ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GİLTORPAQ İSTEHSALINDA ALÜMİNAT-QƏLƏVİ MƏHLULLARDAN QALLİUM VƏ ALÜMİNİUMUN EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ AYRILMASI
E.R.Hüseynov

 

Alüminat-qələvi məhlullarında qallium və alüminumun birgə iştirakı ilə onların ekstraksiyası öyrəmnilmişdir. Qatılıq nisbətindən asılı olaraq qələvi məhlullarından qallium və alüminiumun ekstraksiya üsulu ilə ayrılmasının şərtləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu metalların üzvi fazadan reekstraksiyası prosesi tədqiq olunmuşdu. Giltorpaq istehsalında alüminat-qələvi məhlullarından qalliumun sonrakı qatılaşdırılması ilə qallium və alüminiumun ekstraksiya üsulu ilə ayrılmasına dair yeni prinsipial texnoloji sxem işlənilmiş və təklif olunmuşdu

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı