ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-VINIL- 3,4 (XLOR, ALKI- VƏ ALKENİLOKSİMETİL)TSIKLOHEKSANLAR EFIRLƏRI ƏSASINDA DIFENILKARBAZONUN YENI TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ TƏDQIQI
Q.İ.Bayramov

 

1-vinil–3,4-(xlor, alkil- və alkeniloksimetil)tsikloheksan efirləri əsasında difenilkarbazonun ədəbiyyatda məlum olmayan yeni törəmələri (I–IV birləşmələri) sintez edilmişdir. Həmin birləşmələrin inhibitor effektivlikləri tədqiq edilən zaman müəyyənləşdirilmişdir ki, laboratoriya şəraitində ən güclü korroziya mühitində onların 5 və 25 mq/l qatılıqlarında inhibitor effektivliyi  95.67–100% təşkil edir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı