ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TlSbТe2–TlТbTe2 SİSTEMİNDƏ BƏRKFAZA TARAZLIQLARIN RENTGENOQRAFIJK TƏDQİQİ
G.İ.Ələkbərzadə

 İlk dəfə olaraq TlSbTe2–TlTbTe2 sistemində bərkfaza tarazlıqları rentgenfaza analizi üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, ilkin birləşmələr eyni kristallik quruluşa (heksaqonal F.q. R-3m) malik olsa da, sistemdə ilkin komponentlərin  məhdud qarşılıqlı həll olurlar. TlSbTe2 əsasında həllolma ~70 mol.%, TlTbTe2 əsasında isə 10 mol% təşkil edir. Ovuntu rentgenoqramları əsasında bərk məhlulların qəfəs parametrləri hesablanmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-84-87 

 

Açar sözlər : TlSbТe2–TlТbTe2 sistemi, bərk məhlullar, rentgenfaza analizi, kristal qəfəs
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı