ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KREKİNQ VƏ PİROLİZ QAZLARININ EMALININ KİMYƏVİ TEXNOLOJİ KOMPLEKSİNİN ETİLEN REGİONUNA DAXİL OLAN PROSESLƏRİNİN QEYRİ-STASİONARLIĞI MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ
İ.İ.Osmanova

 KTK-in ən böyük – etilen regionu proseslərinin dinamikası öyrənilib, proseslərin qeyri-stasionarlığını nəzərə alan funksiyalar seçilib, onların dinamik kinetik modelləri tərtib və tam riyazi təsvir əsasında onların optimal idarə edilməsi məsələsi həll olunub ki, bu da nəticədə qarşıya qoyulmuş məqsədi – məqsədli məhsulların KTK-in stasionar şəraitdə optimallaşdırılması zamanı alınan məhsuldarlığını sabit saxlamaq məsələsini həll etməyə imkan verdi

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-75-83

Açar sözlər : qeyri-stasionarlıq, deaktivasiya funksiyası, idarəetmə, məhsuldarlıq, dinamika, katalizatorun aktivliyi, blok-sxem
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı