ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KREKİNQ VƏ PİROLİZ QAZLARININ EMALININ KİMYƏVİ TEXNOLOJİ KOMPLEKSİNİN ETİLEN REGİONUNA DAXİL OLAN PROSESLƏRİNİN QEYRİ-STASİONARLIĞI MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ
İ.İ.Osmanova

 KTK-in ən böyük – etilen regionu proseslərinin dinamikası öyrənilib, proseslərin qeyri-stasionarlığını nəzərə alan funksiyalar seçilib, onların dinamik kinetik modelləri tərtib və tam riyazi təsvir əsasında onların optimal idarə edilməsi məsələsi həll olunub ki, bu da nəticədə qarşıya qoyulmuş məqsədi – məqsədli məhsulların KTK-in stasionar şəraitdə optimallaşdırılması zamanı alınan məhsuldarlığını sabit saxlamaq məsələsini həll etməyə imkan verdi

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-75-83

Açar sözlər : qeyri-stasionarlıq, deaktivasiya funksiyası, idarəetmə, məhsuldarlıq, dinamika, katalizatorun aktivliyi, blok-sxem
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı