ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AMMONYAK ELEKTROLİTLƏRİNDƏN Ni–Mo ƏRİNTİLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA ÇÖKDÜRÜLMƏSI
Ü.M.Qurbanova, R.H.Hüseynova, H.M.Tahirli, S.D.Dadaşova, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

 Elektrokimyəvi çökmə üsulu ilə alınan Ni–Mo nazik təbəqələrinin tərkibinə və keyfiyyətinə müxtəlif faktorların – cərəyan sıxlığı, elektrolitdəki komponentlərin qatılığının, qarışdırılma və temperaturun təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, çöküntülərin tərkibi elektrolitdəki komponentlərin qatılığı və elektroliz şəraitindən çox asılıdır. Cərəyan sıxlığının artması çöküntülərin tərkibində molibdenin miqdarının, temperaturun artması isə nikelin miqdarının artmasına səbəb olur. Elektrolitin qarışdırılması çökmə prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərmir. Yüksək keyfiyyətli çöküntülərın alınması üçün optimal elektroliz şəraiti və elektrolit tərkibi müəyyən edilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-25-31

Açar sözlər : molibden, nikel, elektroçökmə, elektrokatalizator, ammonium hidroksid
Məqaləyə baxın