ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-NİKOTİNOİL-2-(2-HİDROKSİBENZİL)HİDRAZİNİN Co(II), Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLƏRİ
P.A.Fatullayeva

1-nikotinoil-2(caliciliden)hidrazonun(I)  NaBH4 vasitəci ilə reduksiyasi  yolu ilə 1-nikotinoil-2-hidroksibenzil)hidrazin alınmışdir. Bu liqandla Co(II), Ni(II), Cu(II) kompleksləri sintez olunmuş və onların quruluşu öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, 1-nikotinoil-2-(caliciliden) hidrazon (I) özünü dianion tridentat liqand kimi, 1-nikotinoil-2-(2-hidroksibenzil)hidrazin(II) özunu monoanion tridentat liqand kimi aparır

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-27-31

Açar sözlər : nikotin turşusunun hidrazidləri, hidrazonların reduksiyası, metal kompleksləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı