ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-METİLEN-(3-ALLİL-2-HİDROKSİ-5(OKTİL-2)FENİL)PİPERİDİNİYXLORİDİN KOLLOİD XASSƏLƏRİNİN TƏDQIQI
Z.M.Cavadova

 1-Metilen-(3-allil-2-hidroksi-5(oktil-2)fenil)piperidiniyxloridin sulu məhlullarının səthi gərilməsinin əsas qanuna­uyğun­luqlarını müəyyən etmək üçün aparılan tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Tədqiqatlar quruluşdan və qatılıqdan asılı olaraq su–hava və su-kerosin sərhəddində aparılmışdır. Adsorbsiya şəraiti müəyyən edilmiş, kritik mitselloəmələgəlmə sabiti hesablanmış və onun səthi-aktiv birləşmə kimi təklif olunması müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-22-26

Açar sözlər : səthi–aktiv maddə, səthi gərilmə, sulu məhlul–hava, sulu məhlul–kerosin, adsorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı