ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENTONİTİN QATILIĞININ AŞAĞI VƏ YUXARI SIXLIQLI POLİETİLEN QARIŞIĞI ƏSASINDA OLAN NANOKOMPOZİT MATERİALLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ KRİSTALLAŞMA QANUNAUYĞUNLUĞUNA TƏSİRİ
F.Ə.Mustafayeva, N.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, N.Y.İşenko, İ.A.İsmayılov

Məqalədə bentonitin qatılığının aşağı və yuxarı sıxlıqlı polietilen qarışığı əsasında olan nanokompozit materialların kristallaşma qanunauyğunluqlarına və dartılmada möhkəmlik həddi, dartılmada axıcılıq həddi, nisbi uzanma xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə təsirini əks etdirən tədqiqatların nəticələri  təqdim olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-53-58 

Açar sözlər : kristallaşma, dilatometriya, xüsusi həcm, polimer qarışığı, yuxarı sıxlıqlı polietilen, aşağı sıxlıqlı polietilen, bentonit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı