ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENTONİTİN QATILIĞININ AŞAĞI VƏ YUXARI SIXLIQLI POLİETİLEN QARIŞIĞI ƏSASINDA OLAN NANOKOMPOZİT MATERİALLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ KRİSTALLAŞMA QANUNAUYĞUNLUĞUNA TƏSİRİ
F.Ə.Mustafayeva, N.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, N.Y.İşenko, İ.A.İsmayılov

Məqalədə bentonitin qatılığının aşağı və yuxarı sıxlıqlı polietilen qarışığı əsasında olan nanokompozit materialların kristallaşma qanunauyğunluqlarına və dartılmada möhkəmlik həddi, dartılmada axıcılıq həddi, nisbi uzanma xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə təsirini əks etdirən tədqiqatların nəticələri  təqdim olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-53-58 

Açar sözlər : kristallaşma, dilatometriya, xüsusi həcm, polimer qarışığı, yuxarı sıxlıqlı polietilen, aşağı sıxlıqlı polietilen, bentonit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı