ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENTONİTİN QATILIĞININ AŞAĞI VƏ YUXARI SIXLIQLI POLİETİLEN QARIŞIĞI ƏSASINDA OLAN NANOKOMPOZİT MATERİALLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ VƏ KRİSTALLAŞMA QANUNAUYĞUNLUĞUNA TƏSİRİ
F.Ə.Mustafayeva, N.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, N.Y.İşenko, İ.A.İsmayılov

Məqalədə bentonitin qatılığının aşağı və yuxarı sıxlıqlı polietilen qarışığı əsasında olan nanokompozit materialların kristallaşma qanunauyğunluqlarına və dartılmada möhkəmlik həddi, dartılmada axıcılıq həddi, nisbi uzanma xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə təsirini əks etdirən tədqiqatların nəticələri  təqdim olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-53-58 

Açar sözlər : kristallaşma, dilatometriya, xüsusi həcm, polimer qarışığı, yuxarı sıxlıqlı polietilen, aşağı sıxlıqlı polietilen, bentonit
Məqaləyə baxın