ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAZUTUN YANMASINDAN ALINAN KÜL QALIQLARINI SODA ÜSULU İLƏ BİŞİRMƏKLƏ VƏ SUDA HƏLL ETMƏKLƏ VANADİUM, QALLİUM, VƏ NİKELİN ÇIXARILMASI ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİ
L.T.Tağıyeva

Məqalədə mazutun yandırılmasından alınan kül qalığının soda ilə termooksidləşməsi və bişirilmiş kütlənin suda həll olunması nəticəsində qallium, vanadium və nikelin çıxarılmsı şəraiti tətqiq edilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində ağır neftin kül qalığından V, Ga, və Ni-in yüksək çıxımını təmin edən ekoloji təmiz yeni texnologiya təklif olunur. Prosesin optimal şəraiti tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bişirilmə temperaturu 8000C, kütləcə zol:soda nisbəti 1:1, yanma vaxtı 1.5 saat, həll olma temperaturu 90–950C, bərk:maye nisbəti 1:(5–10), həll olma müddəti 2 saat olduqda qallium və vanadiumun məhlula çıxımı müvafiq olaraq 97.5 və 98.8% təşkil edir. Ga və V ayrıldıqdan sonra qalan kül qalığı turşu ilə işlənməklə Ni çıxarılması şəraiti araşdırılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-46-52 

Açar sözlər : qallium, vanadium, nikel, zol, həllolma, yanma, çıxım faizi
Məqaləyə baxın