ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAZUTUN YANMASINDAN ALINAN KÜL QALIQLARINI SODA ÜSULU İLƏ BİŞİRMƏKLƏ VƏ SUDA HƏLL ETMƏKLƏ VANADİUM, QALLİUM, VƏ NİKELİN ÇIXARILMASI ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİ
L.T.Tağıyeva

Məqalədə mazutun yandırılmasından alınan kül qalığının soda ilə termooksidləşməsi və bişirilmiş kütlənin suda həll olunması nəticəsində qallium, vanadium və nikelin çıxarılmsı şəraiti tətqiq edilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində ağır neftin kül qalığından V, Ga, və Ni-in yüksək çıxımını təmin edən ekoloji təmiz yeni texnologiya təklif olunur. Prosesin optimal şəraiti tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bişirilmə temperaturu 8000C, kütləcə zol:soda nisbəti 1:1, yanma vaxtı 1.5 saat, həll olma temperaturu 90–950C, bərk:maye nisbəti 1:(5–10), həll olma müddəti 2 saat olduqda qallium və vanadiumun məhlula çıxımı müvafiq olaraq 97.5 və 98.8% təşkil edir. Ga və V ayrıldıqdan sonra qalan kül qalığı turşu ilə işlənməklə Ni çıxarılması şəraiti araşdırılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-46-52 

Açar sözlər : qallium, vanadium, nikel, zol, həllolma, yanma, çıxım faizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı