ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ
T.Ə.Babayeva

Keçid metalları – Zn, Zr və La ilə modifikasiya edilmiş ZSM-5 seolitləri üzərində metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi prosesi araşdırılmışdır. Selektiv olaraq C2–C3 olefinlərinin alınması üçün reaksiya parametrlərinin – temperatur, kontakt müddəti və katalizatorun Brensted turşuluğunun asılılığı xarakterizə edilmiş və şərh olunmuşdur. ZSM-5-in ikili modifikasiyasınin əsas məhsulların seçiciliyini artırdığı aşkar edilmişdir. La-Zr/НZSM-5 katalizatorunun bəzi unikal xüsusiyyətlərinin güclü və zəif turşu mərkəzlərinin nisbəti və paylanmasından qaynaqlanması göstərilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-11-15 

Açar sözlər : seolit, ZSM-5, HZSM, Zn, Zr, La, MTO, MTP, metanol, etilen, propilen
Məqaləyə baxın