ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ
T.Ə.Babayeva

Keçid metalları – Zn, Zr və La ilə modifikasiya edilmiş ZSM-5 seolitləri üzərində metanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi prosesi araşdırılmışdır. Selektiv olaraq C2–C3 olefinlərinin alınması üçün reaksiya parametrlərinin – temperatur, kontakt müddəti və katalizatorun Brensted turşuluğunun asılılığı xarakterizə edilmiş və şərh olunmuşdur. ZSM-5-in ikili modifikasiyasınin əsas məhsulların seçiciliyini artırdığı aşkar edilmişdir. La-Zr/НZSM-5 katalizatorunun bəzi unikal xüsusiyyətlərinin güclü və zəif turşu mərkəzlərinin nisbəti və paylanmasından qaynaqlanması göstərilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-11-15 

Açar sözlər : seolit, ZSM-5, HZSM, Zn, Zr, La, MTO, MTP, metanol, etilen, propilen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı