ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova

Məqalədə piroliz sobalarının divarlarında əmələ gələn koksa görə qeyri-stasionar şəraitində gedən və bu səbəbdən propilenin məhsuldarlığının aşağı düşməsində propanın piroliz prosesinin hesablanması göstərilib. Məhsulldarlığı sabit səviyyədə saxlamaq üçün prosesin propilenin çıxımının yüklənməyə, vaxta və reaktor boyunca təzyiqin aşağı düşməsinin asılılığını nəzərə alaraq idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə istəlinən vaxtda sobanın iş rejimini stabilləşdirilməsinə imkan verəcək

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-6-10 

Açar sözlər : piroliz, propan, qeyri-stasionarlıq, idarəetmə, borunun diametri, təzyiqin düşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı