ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova

Məqalədə piroliz sobalarının divarlarında əmələ gələn koksa görə qeyri-stasionar şəraitində gedən və bu səbəbdən propilenin məhsuldarlığının aşağı düşməsində propanın piroliz prosesinin hesablanması göstərilib. Məhsulldarlığı sabit səviyyədə saxlamaq üçün prosesin propilenin çıxımının yüklənməyə, vaxta və reaktor boyunca təzyiqin aşağı düşməsinin asılılığını nəzərə alaraq idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə istəlinən vaxtda sobanın iş rejimini stabilləşdirilməsinə imkan verəcək

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-6-10 

Açar sözlər : piroliz, propan, qeyri-stasionarlıq, idarəetmə, borunun diametri, təzyiqin düşməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı