ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SAXLAMA MÜDDƏTİ BİTMİŞ ZƏHƏRLİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ YENİDƏN İSTİFADƏ USULLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
E.Sh.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, A.E.Məmmədov, F.M.Əliyev, S.A.Hüseynova, Z.S.Səfərəliyeva

Retsiklinq (təkrar dövriyyə) – tullantı materialının təkrar  istifadəsi üçün onun istənilən üsulla yenidən işlənməklə zərərsizləşdirilməsidir. Verilən işin məqsədi raket yanacaqları və onların  komponentlərinin bəzi ləğv olunmamiş ehtiyatlarının ekoloji təmiz təhlükəsiz və iqtisadi əsaslandırılmış sadə yolla, yəni istifadə üçün yararsız olan  bəzi növ raket yanacaqları və onların  komponentlərinin işlənməsi, daha dəqiq desək raket yanacağının  oksidləşdiricisi olan melanjin (AK-20k, AK-27u  və AK-27p),  həmçinin “Samin” raket yanacağının, TM-185 və bir komponentli raket yanacağı “İzonit”in zərərsizləşdirilməsi metodunun işlənilib hazırlanmasıdır.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-48-55

 

Açar sözlər : zərərsizləşdirilmə, raket yanacağı, nitrat oksidləşdirici «Melanj», “Samin”, “İzonit”.
Məqaləyə baxın