ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK TƏZYİQ POLİETİLENİ ƏSASINDA SİNK TƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
T.M.Quliyeva

Tərkibində maleinləşdirilmiş polietilen matrisində stabilləşdirilmiş sink oksid nanohissəcikləri saxlayan nano­doldurucuların yüksək təzyiq polietilen  əsasında mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış nanokompozitlərin  xassələrinə təsiri rentgenfaza və termoqravimetrik analiz  metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Alınan nanokompozitlərin möhkəmlik, defarmasion və reoloji göstəricilərinin həmçinin termooksidləşmə stabilliyinin yaxşılaşması aşkar edilmişdir.  Bu da sinktərkibli nanohissəciklərin maleinləşdirilmiş polietilennin malein qrupları ilə qarşılıqlı təsirinin sinergetik effekti ilə izah oluna bilər. Göstərilmişdir ki. polietilen əsaslı nanokompozitlər həm pressləmə həm də yüksək təzyiq altında tökmə və ekstruziya üsulları ilə emal oluna bilər ki, bu da onların tətbiqi imkanlarını genişləndirir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-34-38

 

Açar sözlər : polietilen, sinktərkibli nanodoldurucular, maleinləşdirilmiş polietilen, fiziki-mexaniki xassələr, rentgenfaza və termoqravimetrik analizlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı