ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METAKRİLONİTRİLDƏN METAKRİL MONOMERLƏRİNİN VƏ ONLARIN ƏSASINDA POLİMERLƏRİN SİNTEZİ
E.S.Məmmədova, Z.Ç.Salayeva, N.A.Zeynalov, H.Ə.Məmmədəliyev

Metakrilonitrildən metakril sırası monomerləri: metakrilamid, metakril turşusu, metilmetakrilat və ali metilmetakrilatlar sintez edilmişdir. Metakrilonitril və C2–C16-ya qədər olan alifatik spirtlər əsasında ali metakrilatlar sintez edilmişdir. Onların sintezinin optimal şəraiti tapılmış, başlanğıc metakrilonitrilə nəzərən metakrilatların hesablanmış nəzəri çıxımı 95–97% təşkil etmişdir. Sintez olunmuş monomerlərin radikal sopolimerləşməsindən neft yağlarına özlü aşqarlar, yapışqanlar, protektor rezin qarışığı üçün köhnəlmənin qarşısını alan, antikorrozion örtüklər, korroziya inhibitorları və s.-də tətbiq olunan yüksəkmolekullu birləşmələr, poli-N-əvəz olunmuş akrilamidlər alınmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-50-55 

 

Açar sözlər : polimerləşmə, metakrilatlar, akrilamidlər, efirlər, spirtlər, polimerlər, aşqarlar, yağlar, yapışqanlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı