ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeS–FeGaInS4–FeIn2S4 SİSTEMİ
F.M.Məmmədov

Differensial termiki və rentgenfaza analiz metodları ilə FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmişdir. FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sisteminin T–x–y faza diaqramı qurulmuş, müəyyən edilmişdir ki, sistem üçlü evtektika və başlanğıc birləşmələr əsasında məhdud bərk məhlul sahəsi ilə xarakterizə olunan kvaziüçlü sistemlərə aiddir. Sistemin likvidusu FeS, FeGaInS4 и FeIn2S4 birləşmələri əsasında bərk məhlulların ilkin kristallaşma sahələrini əhatə edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-29-33 

Açar sözlər : FeIn2S4, FeS, FeGaInS4, faza diaqramı, likvidus, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı