ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeS–FeGaInS4–FeIn2S4 SİSTEMİ
F.M.Məmmədov

Differensial termiki və rentgenfaza analiz metodları ilə FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmişdir. FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sisteminin T–x–y faza diaqramı qurulmuş, müəyyən edilmişdir ki, sistem üçlü evtektika və başlanğıc birləşmələr əsasında məhdud bərk məhlul sahəsi ilə xarakterizə olunan kvaziüçlü sistemlərə aiddir. Sistemin likvidusu FeS, FeGaInS4 и FeIn2S4 birləşmələri əsasında bərk məhlulların ilkin kristallaşma sahələrini əhatə edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-29-33 

Açar sözlər : FeIn2S4, FeS, FeGaInS4, faza diaqramı, likvidus, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı