ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeS–FeGaInS4–FeIn2S4 SİSTEMİ
F.M.Məmmədov

Differensial termiki və rentgenfaza analiz metodları ilə FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmişdir. FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sisteminin T–x–y faza diaqramı qurulmuş, müəyyən edilmişdir ki, sistem üçlü evtektika və başlanğıc birləşmələr əsasında məhdud bərk məhlul sahəsi ilə xarakterizə olunan kvaziüçlü sistemlərə aiddir. Sistemin likvidusu FeS, FeGaInS4 и FeIn2S4 birləşmələri əsasında bərk məhlulların ilkin kristallaşma sahələrini əhatə edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-29-33 

Açar sözlər : FeIn2S4, FeS, FeGaInS4, faza diaqramı, likvidus, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı