ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeS–FeGaInS4–FeIn2S4 SİSTEMİ
F.M.Məmmədov

Differensial termiki və rentgenfaza analiz metodları ilə FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sistemində faza tarazlığı tədqiq edilmişdir. FeS–FeGa2S4–FeGaInS4 sisteminin T–x–y faza diaqramı qurulmuş, müəyyən edilmişdir ki, sistem üçlü evtektika və başlanğıc birləşmələr əsasında məhdud bərk məhlul sahəsi ilə xarakterizə olunan kvaziüçlü sistemlərə aiddir. Sistemin likvidusu FeS, FeGaInS4 и FeIn2S4 birləşmələri əsasında bərk məhlulların ilkin kristallaşma sahələrini əhatə edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-29-33 

Açar sözlər : FeIn2S4, FeS, FeGaInS4, faza diaqramı, likvidus, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı