ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VƏLVƏLƏÇAY-TAXTAKÖRPÜ KANALININ, TAXTAKÖRPÜ SU ANBARININ VƏ TAXTAKÖRPÜ–CEYRANBATAN KANALININ, QUSARÇAY, QUDİYALÇAY, CAĞACUQÇAY, VƏLVƏLƏÇAYIN SUYUNUN HİDROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.S.Qənbərov, Ə.İ.Yaqubov, R.B.Hümbətova, L.G.Qurbanova, G.M.Qasımova

Vəlvələçay–Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü  su  anbarının və Taxtakörpü–Ceyranbatan kanalının, Qusarçayın, Qudiyalçayın, Cağacuqçayın və Vəlvələçayın  suyunun keyfiyyətinin və hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasındakı qanunauyğunluqları aydınlaşdırmaq üçün onun fiziki, kimyəvi və bəzi bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsas şərtdir. Zaman və məkandan asılı olaraq, bu obyektlərdə suyun hidrokimyəvi rejiminə təsir edən amillərin (təbii və antropogen) öyrənilməsi onun keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Burada əsasən baş komponentlər: pH, bulanıqlıq, ümumi codluq, ümumi minerallıq,  O.A.Alekinə görə sinif və qrupu, anion və kationların münasibəti, biogen elementlər, dəmir, mis, alüminium, Oksigenə Kimyəvi Tələbat (OKT(bixr)), Oksigenə Bioloji Tələbat (OBT5) təyin edilmişdir. Analizlər aparılmış, müqayisələr edilmiş və nəticələr çıxarılmışdır. Bu tədqiq olunan obyektlərdə suyun  hidrokimyəvi rejiminə təsir edən antropogen və təbii təsirlər aydınlaşdırılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-17-28 

Açar sözlər : su obyektləri, anion və kationların münasibəti, hidrokimyəvi rejim, suyun keyfiyyəti, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı