ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Y.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov

 Bitisklohepten dikarbon anhidridinin qliserin və metakril turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən doymamış poliefirin sintezi üsulu və alınmış məhsulun xassələri verilmiş, epoksid qatranı və poliefir əsasında olan kompozisiyalarının müxtəlif tərkibinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərə və deformasiyanın temperaturdan asılılıq əyrilərinə təsiri tədqiqatlarının nəticələri təqdim olunmuşdur. Tərkibində 20 kütlə % poliefir olan kompozisiyaların müqayisədə daha yaxşı xüsu­siyyətlərə malik olduğu göstərilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-6-10 

 

Açar sözlər : poliefir qatranı, epoksid qatranı, termomexaniki xüsusiyyətlər, dartılmada möhkəmlik həddi, nisbi uzanma, istiliyədavamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı