ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Y.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov

 Bitisklohepten dikarbon anhidridinin qliserin və metakril turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən doymamış poliefirin sintezi üsulu və alınmış məhsulun xassələri verilmiş, epoksid qatranı və poliefir əsasında olan kompozisiyalarının müxtəlif tərkibinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərə və deformasiyanın temperaturdan asılılıq əyrilərinə təsiri tədqiqatlarının nəticələri təqdim olunmuşdur. Tərkibində 20 kütlə % poliefir olan kompozisiyaların müqayisədə daha yaxşı xüsu­siyyətlərə malik olduğu göstərilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-6-10 

 

Açar sözlər : poliefir qatranı, epoksid qatranı, termomexaniki xüsusiyyətlər, dartılmada möhkəmlik həddi, nisbi uzanma, istiliyədavamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı