ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏSİNİN SƏNAYE PROSESİNİN FASİLƏSİZ İDARƏ OLUNMASININ BLOK SXEMİ
R.Ə.Məlikov, F.A.Hüseynova, Ə.S.Hüseynov

İzobutanın izobutilenə dehidrogenləşmə prosesində kontakt qazının sıxlıq r, istilikkeçirmə l göstəricilərinin  və elektron hesablayıcı maşının iştirakı ilə texnoloji prosesin fasiləsiz idarə metodu tövsiyə edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-76-80

 

Açar sözlər : sıxlıq, istilikkeçirmə, elektron hesablayıcı maşın
Məqaləyə baxın