ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4(2)FORMİLFENİLMETAKRİLATALRIN L-(–)-MENTİLAKRİLATLA BİRGƏPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ
O.B.Abdıyev, E.Q.Məmmədbəyli, İ.M.Əhmədov

4(2)-Formilfenilmetakrilatların L-(–)-metakrilatla radikal birgəpolimerləşmələri üsulu ilə yeni karboniltərkibli birgəpolimerlər alınmışdır. Göstərilmişdir ki, 4(2)-formilfenilmetakrilatlar L-(–)-mentilakrilata, 4-formilfenilmetakrilat 2-formilfenilmetakrilata nisbətən yüksək birgə­polimerləşmə sabitinə malikdir.

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, azeotropluq, 4(2)-formilfenilmetakrilat, L-(–)-mentilakrilat, optiki aktivlik, İQ spektr, NMR 1H spektr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı