ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4(2)FORMİLFENİLMETAKRİLATALRIN L-(–)-MENTİLAKRİLATLA BİRGƏPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ
O.B.Abdıyev, E.Q.Məmmədbəyli, İ.M.Əhmədov

4(2)-Formilfenilmetakrilatların L-(–)-metakrilatla radikal birgəpolimerləşmələri üsulu ilə yeni karboniltərkibli birgəpolimerlər alınmışdır. Göstərilmişdir ki, 4(2)-formilfenilmetakrilatlar L-(–)-mentilakrilata, 4-formilfenilmetakrilat 2-formilfenilmetakrilata nisbətən yüksək birgə­polimerləşmə sabitinə malikdir.

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, azeotropluq, 4(2)-formilfenilmetakrilat, L-(–)-mentilakrilat, optiki aktivlik, İQ spektr, NMR 1H spektr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı