ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XASSƏLƏRİ YAXŞILAŞDIRILMIŞ YOL ÖRTÜYÜ BİTUM KOMPOZİSİYASI
D.S.MəmmədHəsən-zadə, İ.H.İbrahimov

Məqalədə tərkibində 2.0–2.8% kütlə rezin qırıntıları saxlayan neft bitumunun təkrar emal polietilenlə modifikasiyasının nəticələri verilmişdir. Göstərilmişdir ki, tərkibində 26–28% M-40 markalı mazut saxlayan bitum kompozisiyasına modofikator kimi daxil edilən təkrar emal polietilenin miqdarı 1.4–4.0% kütlə artdıqca son məhsulun Halqa və Şar (H və Ş) üsulu ilə yumşalma temperaturu 46–800C, dartılma göstərici isə 4–13 sm intervalında dəyişir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-69-71

 

Açar sözlər : yol bitumu, modifikasiya, plastifikator, təkrar emal polietilen, bağlayıcı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı