ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALAZ BİOMİMETİK SENSORLARIN FİZİKİ-KİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Transdüser kimi, müxtəlif materiallardan istifadə edilən biomimetik sensorların fiki-kimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Smart material və yarımkeçiricilərdən hazırlanmış biomimetik sensorlar bir sıra texnoıoji üstünlüklərə malik olduğu göstərilmişdir. Müxtəlif istifadə olunan materiallardan ən effektiv smart material – TPhPFe3+ОН/Al2O3 və Si-yarımkeçirici biomimetik sensor müəyyən edilmişdir. İşlənib-hazırlanmış biomimetik sensor yüksək aktivliyi, həssaslığı, stabilliyi və təkrar istifadəsi ilə H2O2-in sulu məhlulda təyini diapazonun geniş imkanı ilə xarakterizə olunur (10-6 küt.%  qədər)

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-65-68

Açar sözlər : biomimetik sensor, katalaz, dəmir tetrafenilporfirin, yarımkeçiricilər, smart material
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı