ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KAVİTASİYA EFFEKTİNİN TƏSİRİ İLƏ TƏBİİ NEFT TURŞULARININ HİDROKSİETİL İMİDAZOLİNLƏRİNİN SİNTEZİ
X.H.Kəsəmənli

Ultrasəsin təsiri ilə TNT-nın hidroksietil imidazolinlərin sintezi, ultrasəsin yaratdığı kavitasiya effektinin təsiri altında baş vermişdir. Alınan nəticələrdən aydın olmuşdur ki, ultrasəsin yaratdığı kavitasiya effektini imidazolinlərin klassik sintez metoduna tətbiq etməklə sintez müddətinin digər sintez metodları ilə müqayisədə 2–5 dəfə azaldılmasına, imidazolinlərin 92–97%-lə çıxımla alınmasına nail olmaq olar. Bu sintez üçün sintez müddəti 4 saat, turşu və aminin mol nisbəti 1:1, ultrasəs prosessorunun amplitudasının 55%, son temperatur 2000C müəyyən olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-60-64

Açar sözlər : imidazolin, kavitasiya effekti, təbii neft turşuları, ultrasəsin amplitudası, həlledici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı