ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbTe–Bi2Te3–Sb2Te3 SİSTEMİNİN PbBi2Te4–"PbSb2Te4"KƏSİYİ ÜZRƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
A.İ.Ağazadə

DTA və RFA üsulları ilə PbTe–Bi2Te3–Sb2Te3 sistemi PbBi2Te4–"PbSb2Te4" kəsiyi üzrə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ədəbiyyatda göstərilən PbSb2Te4 tərkibli birləşmə mövcud deyil, PbBi2Te4 birləşməsi əsasında geniş (50 mol%-dən artıq) bərk məhlul (γ) sahəsi mövcuddur. Alınmış təcrübi nəticələr əsasında PbTe–Bi2Te3–Sb2Te3 sisteminin bərkfaza tarazlıqları diaqramının fraqmenti qurulmuş, sistemdə α+γ, α+β, α+β+γ (α və β müvafiq olaraq PbTe və Sb2Te3 əsasında bərk məhlullardır) heterogen sahələrinin sərhədləri təyin edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-53-59

Açar sözlər : PbTe–Bi2Te3–Sb2Te3 sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, tetradimitəbənzər quruluş, topoloji izolyatorlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı