ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK ÇOXATOMLU SPİRTLƏRİN EFİRLƏRİ İLƏ DİZEL YANACAQLARININ TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI
L.M.Yusifova

2,2,5,5-tetrametiloltsiklopentanol və 2,2,6,6-tetrametiloltsikloheksanolun bir sıra simmetrik, qeyri-simmetrik və kompleks efirləri sintez olunmuş, onların fiziki-kimyəvi, özlülük-temperatur və termooksidləşmə xassələri öyrənilmişdir. Bu efirlərin 0.004% miqdarında hidrotəmizlənmiş dizel yanacağına əlavə edilməsi ilə yanacaqların istismar xassələri xeyli yaxşılaşmışdır: termooksidləşmə stabilliyi, alışma temperaturu artır və donma temperaturu isə aşağı düşür. Bu nəticələrə əsasən, tsiklik çoxatomlu spirtlərin efirləri dizel yanacağına kompleks əlavələr kimi tövsiyə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-37-42

Açar sözlər : tsiklik poliolların efirləri, sürtkü yağları, dizel yanacağı, istismar xassələri, kompleks əlavələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı