ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOPROPANOLUN ASETONA OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, E.F.Əliyev

Məqalədə CuPd-mordenit metalseolit katalizatoru üzərində izopropanolun asetona oksidləşdirici dehidrogenləşmə prosesinin tam riyazi modelinin yaradılmasının nəticələri göstərilib. Prosesin kinetik modeli əsasında reaktorun optimal tipi seçilib. Prosesin gedişinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən ən mühüm fiziki-kimyəvi faktorlar müəyyən olunub. Bele ki, tədqiq edilən prosesin riyazi təsviri ozündə istilik balans tənliyini və, həmçinin, qaz qarışığının tərpənməz lay katalizatordan keçərkən sistemdəki təzyiq itkisini nəzərə alan tənliyi özündə birləşdirib

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-6-10

Açar sözlər : izopropanol, aseton, riyazi təsvir, istilik balansı, istilik effekti, təzyiqin düşməsi
Məqaləyə baxın