ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFOR TƏRKİBLİ GÜBRƏLƏRİN VƏ ALUMOSİLİKAT TİPLİ GİLLƏRİN BOZ-QONUR TORPAQLARDA KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA VƏ TORPAĞIN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ BİRGƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
Z.R.Ağayeva, B.H.Məmmədova, Ç.M.Şabanova, E.E.Cabbarov, S.G.Məmmədova, Ş.A.Naseri, X.L.Rəfiyeva, E.M.Əliyev

Torpağın ekoloji mühitini sağlamlaşdırmaq, torpağa verilən mineral gübrələrin səmərəliliyini artırmaq üçün mineral gübrə fonunda torpağa verilən bentonit gilinin superfosfatla birlikdə istifadəsi torpağın su-fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinə və ekoloji mühitin sağlamlaşmasına əlverişli şərait yaradır ki, bu da bitkilərin məhsuldarlığına və torpaqda  mütəhhərrik fosforun miqdarına müsbət təsir göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-54-58

 

Açar sözlər : Becərilən boz-qonur torpaq, qarğıdalı bitkisi, mineral gillər, bitkinin fosforla təminatı
Məqaləyə baxın