ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnTe–In2Te3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov

MnTe–In2Te3 sistemi DTA və XRD metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və əvvəllər ədəbiyyatda göstəriləndən bir qədər fərqlənən faz diaqramı qurulmuşdur. Sistemdə geniş (49–67 mol.% In2Te3) homogenlik sahəsi ilə xarakterizə olunan və 1025 K-də konqruyent əriyən  MnIn2Te4 birləşməsinin əmələ gəlməsi aşkar edilmişdir. Bu faza lt MnTe əsasındakı bərk məhlulla evtektik (1015 K), In2Te3 əsasındakı bərk məhlulla isə peritektik tarazlıqdadır. Əldə olunan nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-37-41

Açar sözlər : MnTe–In2Te3 sistemi, faz diaqramı, manqan və indium telluridləri, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı