ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnTe–In2Te3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov

MnTe–In2Te3 sistemi DTA və XRD metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və əvvəllər ədəbiyyatda göstəriləndən bir qədər fərqlənən faz diaqramı qurulmuşdur. Sistemdə geniş (49–67 mol.% In2Te3) homogenlik sahəsi ilə xarakterizə olunan və 1025 K-də konqruyent əriyən  MnIn2Te4 birləşməsinin əmələ gəlməsi aşkar edilmişdir. Bu faza lt MnTe əsasındakı bərk məhlulla evtektik (1015 K), In2Te3 əsasındakı bərk məhlulla isə peritektik tarazlıqdadır. Əldə olunan nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-37-41

Açar sözlər : MnTe–In2Te3 sistemi, faz diaqramı, manqan və indium telluridləri, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın