ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTAKTİK POLİPROPİLEN VƏ YÜKSƏK TƏZYİQLİ POLİETİLEN ƏSASINDA MİSTƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
S.K.Rəhimova

Mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış polietilen  matrisində stabilləşdirilmiş mis oksid nanohissəcikləri (NH) saxlayan nanodoldurucuların (ND) izotaktik polipropilen(PP) və yüksək təzyiqli polietilen (PE) əsasında nanokompozitlərin  xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik analiz (TQA) metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Alınan nanokompozitlərin möhkəmlik, deformasiya və reoloji xassələrinin, həmçinin termooksidləşmə stabilliyinin yaxşı­laşması müəyyən edilmişdir. Görünür, bu da  yüksək təzyiq polietilenindəki mistərkibli nanohissəciklərin PP/PE kom­pozitin komponentləri ilə qarşılıqlı təsirinin sinergetik effekti ilə əlaqədardır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-49-53 

Açar sözlər : izotaktik polipropilen, yüksək təzyiqli polietilen, mis oksid nanohissəcikləri, termiki xassələr, RFA, TQA analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı