ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTAKTİK POLİPROPİLEN VƏ YÜKSƏK TƏZYİQLİ POLİETİLEN ƏSASINDA MİSTƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
S.K.Rəhimova

Mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış polietilen  matrisində stabilləşdirilmiş mis oksid nanohissəcikləri (NH) saxlayan nanodoldurucuların (ND) izotaktik polipropilen(PP) və yüksək təzyiqli polietilen (PE) əsasında nanokompozitlərin  xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik analiz (TQA) metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Alınan nanokompozitlərin möhkəmlik, deformasiya və reoloji xassələrinin, həmçinin termooksidləşmə stabilliyinin yaxşı­laşması müəyyən edilmişdir. Görünür, bu da  yüksək təzyiq polietilenindəki mistərkibli nanohissəciklərin PP/PE kom­pozitin komponentləri ilə qarşılıqlı təsirinin sinergetik effekti ilə əlaqədardır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-49-53 

Açar sözlər : izotaktik polipropilen, yüksək təzyiqli polietilen, mis oksid nanohissəcikləri, termiki xassələr, RFA, TQA analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı