ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTAKTİK POLİPROPİLEN VƏ YÜKSƏK TƏZYİQLİ POLİETİLEN ƏSASINDA MİSTƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
S.K.Rəhimova

Mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış polietilen  matrisində stabilləşdirilmiş mis oksid nanohissəcikləri (NH) saxlayan nanodoldurucuların (ND) izotaktik polipropilen(PP) və yüksək təzyiqli polietilen (PE) əsasında nanokompozitlərin  xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik analiz (TQA) metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Alınan nanokompozitlərin möhkəmlik, deformasiya və reoloji xassələrinin, həmçinin termooksidləşmə stabilliyinin yaxşı­laşması müəyyən edilmişdir. Görünür, bu da  yüksək təzyiq polietilenindəki mistərkibli nanohissəciklərin PP/PE kom­pozitin komponentləri ilə qarşılıqlı təsirinin sinergetik effekti ilə əlaqədardır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-49-53 

Açar sözlər : izotaktik polipropilen, yüksək təzyiqli polietilen, mis oksid nanohissəcikləri, termiki xassələr, RFA, TQA analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı