ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
8-ASETOKSİTETRATSİKLO[4.4.12,5.17,10.01,6]DODETS-3-ENİN POLİMERLƏŞMƏSİ VƏ AKRİL TURŞULARI İLƏ BİRGƏPOLİMERLƏŞMƏSİ
E.Q.Маhmudova, R.A.Rəsulova, M.C.İbrahimova, V.S.Qədirli, C.H.İsmayılova

8-Asetoksitetratsiklo[4.4.12,5.17,10.01,6]dodets-3-enin radikal polimerləşməsi və akril turşuları ilə birgəpolimerləşməsi reaksiyaları katalizator BF3·OEt2 iştirakı ilə həm kütlədə, həm də üzvi həlledici benzolda tədqiq edilmişdir. Müxtəlif amillərin: katalizatorun miqdarı, temperaturun və vaxtın polimerləşmə reaksiyasiyasına, həmçinin monomerlərin nisbətinin birgəpolimerləşmə reaksiyalarına təsiri öyrənilmişdir. Sintez edilmiş homo- və birgəpolimerlərin quruluşu İQ-spektroskopiya üsulu vasitəsi ilə təsdiqlənmiş və onların strukturlaşma məhsullarının termiki stabilliyi araş­dırılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-31-37 

Açar sözlər : 8-asetoksitetratsiklo[4.4.12,5.17,10.01,6]dodets-3-en, polimerləşmə, BF3·OEt2, birgəpolimerləşmə, akril turşusu, metakril turşusu
Məqaləyə baxın