ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STATİSTİK TƏHLİL VƏ NEFTİN PARAFİNLƏ DOYMA TEMPERATURUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
M.K.Karajanova, O.G.Kirisenko, L.B.Jetekova, D.B.Smaqulova

Məqalə asfalt-qətran-parafin çöküntülərinin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsirinin öyrənməsinə həsr edilmişdir. Statistik təhlil nəticəsində asfalten, qətran, parafinlərin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsiri öyrənilmiş,Ural-Volqaboyu və Qazaxıstan regionlarına identifikasiya olunmuş müvafiq empirik asılılıqlar qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-21-26 

Açar sözlər : asfalten, qətran, parafin, özlülük, neft
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı