ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STATİSTİK TƏHLİL VƏ NEFTİN PARAFİNLƏ DOYMA TEMPERATURUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
M.K.Karajanova, O.G.Kirisenko, L.B.Jetekova, D.B.Smaqulova

Məqalə asfalt-qətran-parafin çöküntülərinin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsirinin öyrənməsinə həsr edilmişdir. Statistik təhlil nəticəsində asfalten, qətran, parafinlərin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsiri öyrənilmiş,Ural-Volqaboyu və Qazaxıstan regionlarına identifikasiya olunmuş müvafiq empirik asılılıqlar qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-21-26 

Açar sözlər : asfalten, qətran, parafin, özlülük, neft
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı