ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STATİSTİK TƏHLİL VƏ NEFTİN PARAFİNLƏ DOYMA TEMPERATURUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
M.K.Karajanova, O.G.Kirisenko, L.B.Jetekova, D.B.Smaqulova

Məqalə asfalt-qətran-parafin çöküntülərinin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsirinin öyrənməsinə həsr edilmişdir. Statistik təhlil nəticəsində asfalten, qətran, parafinlərin neftin parafinlə doyma temperaturuna təsiri öyrənilmiş,Ural-Volqaboyu və Qazaxıstan regionlarına identifikasiya olunmuş müvafiq empirik asılılıqlar qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-21-26 

Açar sözlər : asfalten, qətran, parafin, özlülük, neft
Məqaləyə baxın