ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DOYMAMIŞ BİSMALEİMİDİN STİROLLA BİRGƏPOLİMERİNİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.İ.Əlixanova, R.Ş.Rəsulzadə

 

Məqalə doymamış tsiklik imidlərin (М1) stirol (М2) ilə radikal birgəpolimerləşmə reaksiyalarının tədqiqinin nəticələri və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Birgəpolimerləşmə reaksiyasının sürəti, alınan birgəpolimerlərin tərkibi və molekul kütləsinin qiymətinin ilkin monomer qarışıgının tərkibindən asılılıgı öyrənilmişdir. İlkin monomer qarışıgının tərkibində bismaleimidin miqdarının artması ilə birgəpolimerləşmə reaksiyasının çıxımının və alınan birgəpolimerlərin molekul kütləsinin azalması müşahidə edilir. Bu faktı radikal birgəpolimerləşmə reaksiyasında bisimid zəncirin ötürülməsi reaksiyasında aktiv iştirak etməsilə izah etmək olar. Alınan birgəpolimerlərin tərkibi bütün hallarda stirol manqaları ilə zəngin olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-25-29

 

Açar sözlər : doymamış tsiklik imidlər, stirol, birgəpolimer, sopolimer, birgəpolimerləşmə sabitləri, antibakterial və funqal xassələr
Məqaləyə baxın