ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DOYMAMIŞ BİSMALEİMİDİN STİROLLA BİRGƏPOLİMERİNİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.İ.Əlixanova, R.Ş.Rəsulzadə

 

Məqalə doymamış tsiklik imidlərin (М1) stirol (М2) ilə radikal birgəpolimerləşmə reaksiyalarının tədqiqinin nəticələri və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Birgəpolimerləşmə reaksiyasının sürəti, alınan birgəpolimerlərin tərkibi və molekul kütləsinin qiymətinin ilkin monomer qarışıgının tərkibindən asılılıgı öyrənilmişdir. İlkin monomer qarışıgının tərkibində bismaleimidin miqdarının artması ilə birgəpolimerləşmə reaksiyasının çıxımının və alınan birgəpolimerlərin molekul kütləsinin azalması müşahidə edilir. Bu faktı radikal birgəpolimerləşmə reaksiyasında bisimid zəncirin ötürülməsi reaksiyasında aktiv iştirak etməsilə izah etmək olar. Alınan birgəpolimerlərin tərkibi bütün hallarda stirol manqaları ilə zəngin olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-25-29

 

Açar sözlər : doymamış tsiklik imidlər, stirol, birgəpolimer, sopolimer, birgəpolimerləşmə sabitləri, antibakterial və funqal xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı