ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnTe–Sb2Te3 SİSTEMİNDƏ Sb2Te3 ƏSASINDA BƏRK MƏHLULLARIN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
А.E.Seyidzadə, A.Ə.Ağayeva, E.N.Oruclu, S.Z.İmaməliyeva

SnTe elektroduna nəzərən dönər qatılıq dövrələrinin EHQ-nin 300–400 K temperatur intervalında ölçülməsilə SnTe–Sb2Te3 sistemi öyrənilmiş, Sb2Te3 əsasında 20 mol % bərk məhlullar əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. EHQ ölçmələrindən Sb2Te3 əsasında 5, 10 və 20 mol% SnTe tərkibli bərk məhlullar üçün EHQ-nin temperaturdan asılılıq tənlikləri alınmış, onlardan SnTe-in xəlitələrdə parsial termodinamik funksiyaları müəyyən edilmişdir. Bərk məhlulların standart əmələ gəlmə termodinamik funksiyaları Gibbs-Duhem tənliyinin SnTe–Sb2Te3 kəsiyi üzrə qrafik  inteqralanması ilə hesablanmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-83-88

Açar sözlər : Sn–Sb–Te sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, EHQ metodu, termodinamik xassələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı