ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnTe–Sb2Te3 SİSTEMİNDƏ Sb2Te3 ƏSASINDA BƏRK MƏHLULLARIN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
А.E.Seyidzadə, A.Ə.Ağayeva, E.N.Oruclu, S.Z.İmaməliyeva

SnTe elektroduna nəzərən dönər qatılıq dövrələrinin EHQ-nin 300–400 K temperatur intervalında ölçülməsilə SnTe–Sb2Te3 sistemi öyrənilmiş, Sb2Te3 əsasında 20 mol % bərk məhlullar əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. EHQ ölçmələrindən Sb2Te3 əsasında 5, 10 və 20 mol% SnTe tərkibli bərk məhlullar üçün EHQ-nin temperaturdan asılılıq tənlikləri alınmış, onlardan SnTe-in xəlitələrdə parsial termodinamik funksiyaları müəyyən edilmişdir. Bərk məhlulların standart əmələ gəlmə termodinamik funksiyaları Gibbs-Duhem tənliyinin SnTe–Sb2Te3 kəsiyi üzrə qrafik  inteqralanması ilə hesablanmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-83-88

Açar sözlər : Sn–Sb–Te sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, EHQ metodu, termodinamik xassələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı