ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİ
R.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova

Vinilfosfon turşusunun dietil efiri ilə  akril turşusunun  sopolimeri  və kobalt duzları əsasında  alınmış etilbenzola  köklənmiş  kobalt polimer  kompleksləri iştirakı ilə alkilaromatik karbohidrogenlərin xüsusən, etilbenzolun  maye fazada  oksidləşməsi reaksiyası öyrənilmişdir.Reaksiya həlledici olmadan 900C temperaturda,    atmosfer təzyiqində temperaturu tənzimləyən şüşə reaktorda aparılmışdır. Oksidləşmə prosesi oksigenin barbotaj üsulu ilə reaksiya kütləsindən keçirilməsi yolu ilə baş tutur. Göstərilmişdir ki, polimerin etilbenzola   köklənməsi  reaksiya məhsullarının alınma sürətini  əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Müəyyən edilmişdir ki,  prosesin  heterogen-homogen  mexanizmi  radikalların səthdə əmələ gəlməsi, onların da öz növbəsində  maye fazaya keçərək, radikal-zəncir mexanizmi ilə reaksiya məhsullarına  çevrilməsi müəyyən edilmişdir. Kompleksin α-feniletil hidroperoksidinə köklənmə prosesinin xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur.Aparılan tədqiqatların  nəticəsində α-feniletil hidroperoksidi, metilfenilkarbinol və asetofenon alınmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-6-10

Açar sözlər : etilbenzol, oksidləşmə, maye faza, metalkompleks katalizatorları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı