ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SU SİSTEMLƏRİNİN URAN DUZLARINDAN 4-İZOPROPENİLFENOL, FORMALDEHİD VƏ 4-(1-METİL)-1-DİMETOKSİFOSFORİLETİL)FENOL İLƏ AKRİLONİTRİLİN TİKİLİ SOPOLİMERİNDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ
M.R.Bayramov, Ş.C.Quliyeva, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva

Məqalədə 4-izoproppenilfenol, formaldehid və 4-(1-metil)-1-dimetoksifosforiletil)fenolun üçlü polikondensləşməsindən üçlü sooliqomer alınmış və akrilonitril ilə reaksiyası aparılaraq tikili sopolimer əldə edilmişdir. Tikili sopolimerin strukturuna karboksil qrupunu daxil etmək üçün kalium hidroksidinin sulu məhlulunun iştirakı ilə hidrolizi aparılmışdır. Alınmış tikili sopolimerin model sulu sistemlərdən uranil ionlarının sorbsiyası prosesinin laboratoriya tədqiqat edilmişdir. Alınmış sopolimerin quruluşu IQ spektroskopiya vasitəsi ilə təsdiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, uranil ionlarının sorbsiya prosesinə mühitin pH-ı əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Sorbent tərəfindən uranil ionlarının çıxarılmasında ən yaxşı nəticələr pH 7–8-də əldə edilir (otaq temperaturunda onların sorbsiya dərəcəsi ~89–93%, SST isə ~229–239 mq/q-dır). Müəyyən edilmişdir ki, proses 24 saat ərzində tamamlanır, tikili sopolimer uranil ionlarının mineral turşular tərəfindən desorbsiyasından sonra təkrar istifadə edilə bilər

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-155-161

Açar sözlər : uranil ionları, sorbentlər, tikili sopolimerlər, rege­ne­rasiya
Məqaləyə baxın