ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİTDƏ La (III) İONLARININ SORBSİYASI
F.T.Mahmudov, M.A.Rəhimli, Z.A.Cabbarova, V.X.Əliyeva, Ş.Z.Əfəndiyeva, S.A.Əliyeva, T.N.Əsgərova, S.M.Soltanova, A.S.Hümbətova

Statik şəraitdə H+ və Na+ klinoptilolitdə lantan ionlarının tarazlıq və sorbsiyasının kinetikasını öyrənmək üçün məhdud həcm metodundan istifadə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, lantan ionlarının durulaşdırılmış məhlullardan sorbsiyası klinoptilolitin mikroməsamələrində baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, modifikasiya olunmuş klinoptilolitlərin əsas tutumu ikinci dərəcəli məsaməli strukturda həyata keçirilir, lantan ionlarının sorbsiyası seolit dənəciklərində diffuziya ilə məhdudlaşır. Belə nəticəyə gəlinir ki, lantan ionları klinoptilolitin H+ və Na+ formalarında bərabər paylanır və klinoptilolitin böyük boşluqlarının Brönsted mərkəzləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-135-140

Açar sözlər : lantan ionları, kinetika, statika, sorbsiya, modifikasiya, klinoptilolit, diffuziya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı