ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMİNONİKELRENİUM KATALİZATORU İŞTİRAKINDA METANIN BENZOLA QEYRİ-OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİNƏ KARBONLU QALIQLARIN TƏSİRİ
F.Ə.Babayeva

 

Metanın benzola çevrilməsi prosesində karbonlu qalıqların (KQ) yığılması tədqiq edilmiş və göstərilmişdir ki, KQ С2Ну aralıq maddələrinin son məhsula oliqomerləşməsinə cavabdehdir

Açar sözlər : metan, aromatik birləşmələr, alüminonikelrenium katalizatoru, karbonlu qalıqlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı