ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZnAl-LDH/PVA NANOKOMPOZİTİNİN SİNTEZİ VƏ PATENT MAVİSİ V QİDA BOYASININ SULU MƏHLULLARDAN ADSORBSİYASI
O.O.Balayeva, A.Ə.Əzizov, M.B.Muradov, R.M. Alosmanov, S.M.Zülfüqarova, M.H.Abbasov, S.C.Məmmədyarova

Təqdim olunan tədqiqat işində sink və alüminium tərkibli laylı ikili hidroksidlər (ZnAl - LİH) polivinil spirti (PVS) matrisində birgə formalaşdırma metodu ilə sintez edilmiş və alınmış nanomateriallar Rentgen difraktometri, Brunauer-Emmett-Teller (BET) və ultrabənövşəyi spektroskopiya ilə tədqiq edilmişdir. Həm yüksək, həm də aşağı pH patent mavisinin ZnAl LİH/PVS –də sorbsiyasi üçün optimal pH seçilmişdir və bunun səbəbi boyaq molekulunun zvitterion olması ilə izah edilmişdir. Alınmış nanokompozitdə Patent Blue V qida əlavəsinin (E 131) sorbsiyası Temkin, Freundlich, Langmuir və Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm modelləri ilə tədqiq edilmişdir. Alınan izoterm əyrilərinə əsasən, PBV-nin adsorbsiyası Temkin modelinə daha çox uyğun gəlir. BET analizi ilə xüsusi səth sahəsi 5m2 g-1-dən 8.94 m2 g-1-ə kimi yüksəldiyi üçün bərpa olunan nanokompozit daha yüksək adsorbsiya göstərmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-64-74

 

Açar sözlər : laylı ikili hidroksidlər (LİH), Patent mavisi V, polivinil spirti (PVS), nanokompozit, adsorbsiya, optik xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı