ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZnAl-LDH/PVA NANOKOMPOZİTİNİN SİNTEZİ VƏ PATENT MAVİSİ V QİDA BOYASININ SULU MƏHLULLARDAN ADSORBSİYASI
O.O.Balayeva, A.Ə.Əzizov, M.B.Muradov, R.M. Alosmanov, S.M.Zülfüqarova, M.H.Abbasov, S.C.Məmmədyarova

Təqdim olunan tədqiqat işində sink və alüminium tərkibli laylı ikili hidroksidlər (ZnAl - LİH) polivinil spirti (PVS) matrisində birgə formalaşdırma metodu ilə sintez edilmiş və alınmış nanomateriallar Rentgen difraktometri, Brunauer-Emmett-Teller (BET) və ultrabənövşəyi spektroskopiya ilə tədqiq edilmişdir. Həm yüksək, həm də aşağı pH patent mavisinin ZnAl LİH/PVS –də sorbsiyasi üçün optimal pH seçilmişdir və bunun səbəbi boyaq molekulunun zvitterion olması ilə izah edilmişdir. Alınmış nanokompozitdə Patent Blue V qida əlavəsinin (E 131) sorbsiyası Temkin, Freundlich, Langmuir və Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm modelləri ilə tədqiq edilmişdir. Alınan izoterm əyrilərinə əsasən, PBV-nin adsorbsiyası Temkin modelinə daha çox uyğun gəlir. BET analizi ilə xüsusi səth sahəsi 5m2 g-1-dən 8.94 m2 g-1-ə kimi yüksəldiyi üçün bərpa olunan nanokompozit daha yüksək adsorbsiya göstərmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-64-74

 

Açar sözlər : laylı ikili hidroksidlər (LİH), Patent mavisi V, polivinil spirti (PVS), nanokompozit, adsorbsiya, optik xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı