ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SEOLİT KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ DİXLORMALEİN ANHİRİDİNİN ETİL SPİRTİ İLƏ EFİRLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYGUNLUQLARI BƏ MEXANİZMİ
B.A.İsmayılova, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, L.G.Məhərrəmova, F.Ə.Yunusova, E.M.Babayev

Dixlormalein anhidridinin etil spirti ilə HZSM, SBK seolit katalizatorlarının iştirakı ilə efirləşmə reaksiyasının kinetik qanunauygunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya homogen turşu kataliz qanununa uyğun baş verir. Reaksiyanın getməsinin mərhələli mexanizmi verilmiş, kinetik modeli tərtib edilmiş və onun parametrləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : etil spirti, seolit katalizatoru, dixlormalein anhidridi, , eterifikasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı