ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİ
F.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova

 

Differensial termiki, rengenfaza, mikroqurluş analiz həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçulməsi metodları ilə  Sb2Te3–La2Te3 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Sb2Te3–La2Te3 kəsiyi La–Sb–Te üçlu sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə əmələ gələn La–Sb–Te3 birləşməsi heksaqonal qəfəs tipində kristallaşır və qəfəs parametrləri: a=4.24, c=30.64 Å (c/a=7.21). Otaq temperaturunda Sb2Te3 tərəfindən həllolma 6 mol % təşkil edir. Birləşməsinin elektrofiziki xassələri tədqiq olunub.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, kristallaşma, həllolma, kvazibinar, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı