ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TIAZOLIDIN-2,4-DION TÖRƏMƏLƏRI ILƏ MIS(II) IONUNUN TORPAQDA VƏ ƏRINTILƏRDƏ SPEKTROFOTOMETRIK TƏYINI
H.L.Rəfiyeva, A.M.Məhərrəmov, S.R.Hacıyeva

 

Misin(II) 2,3,4-trihidroksifenilazo-5¢-sulfonaftalinlə (R1) (2-imino-4-oksotiazolidin-5-il) sirkə turşusu (R2)  və 5(2¢-hidroksifeniliden)-tiazolidin-2,4-dion (R3) iştirakında kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Kompleks­əmə­ləgəl­mənin   optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Reaksiyaların tarazlıq sabiti hesablanmışdır. Reaksiyaların seçiciliyi öyrənilmiş və komplekslərin davamlılıq sabitləri hesablanmışdır. Torpaqda və ərintilərdə  misin fotometrik təyin metodikası işlənib hazırlanmışdır.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın