ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-PROPANOLUN METALSEOLIT KATALIZATORU ÜZƏRINDƏ PROPION TURŞUSUNA OKSIDLƏŞMƏ REAKSIYASININ KINETIK QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏDQIQI
A.M.Əliyev, S.M.Məcidova, S.S.Fətullayeva, G.Ə.Əli-zadə, R.Y.Ağayeva

 

Metalseolit katalizatoru – 3% CuCaA iştirakında qaz fazada n-propil spirtinin oksidləşməsi reaksiyasının kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Reaksiya 180–2500C temperaturda, 900–4500 s-1 həcmi sürətdə, oksigenin və n-propil spirtinin 0.05–0.40 atm parsial təzyiqində aparılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın