ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİXLORBENZOL VƏ TOLUOLLARIN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİ
A.C.Əfəndi, E.M.Babayev, İ.H.Məlikova, F.Ə.Yusifova, B.A.İsmayılova, N.F.Aykan, F.M.Nasiri

 

Polixlorbenzol və toluolların katalitik zərərsizləşdirilməsi üçün vanadium, molibden, fosfor, stibium, kobalt oksidləri əsasında katalitik sistemlər sintez edilmişdir. Müasir fiziki-kimyəvi RF, İQS, derivatoqrafik analizlə katalizatorlarda faza əmələgəlməsi, aktiv mərkəzlərin təbiəti və qüvvəsi müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, katalizatorun aktiv komponentlərinin vəziyyəti faza əmələgəlmə prosesinə təsir edir. Alınmış katalizator nümunələrinin 1,2,4-trixlorbenzol və 2,3,4-trixlortoluolun 673–753 K temperaturda, 0.1–1.1 san kontakt müddətində xlorlu birləş-mələrin oksigenə 1:5–1:25 nisbətində oksidləşməsi reaksiyalarında aktivlikləri müəyyən edilmişdir. Xlorlu birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi zamanı malein anhidridi və onun xlorlu törəmələri alınmışdır.

 

Açar sözlər : katalitk oksidləşmə, 1,2,4-trixlorbenzol, 2,3,4-trixlortoluol, vanadium,molibden, posfor oksid əsaslı katalizatorlar, malein anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı